Type and press Enter.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU TOMEKMICHNIEWICZ.PL ORAZ UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Definicje

Administrator – administratorem i właścicielem serwisu jest Tomasz Michniewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Plac Konstytucji 3/12, 00-647 Warszawa, NIP 952 189 5984, REGON 141894324

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu biernie (czytanie, przeglądanie stron) lub czynnie (wypełnianie quizów, wykorzystywanie funkcjonalności Serwisu).

Serwis – platforma informatyczno-informacyjna, i wszystkie jej elementy programistyczne, graficzne i inne, funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem tomekmichniewicz.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora

Polityka Prywatności – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora, stanowiący integralną cześć Regulaminu

Regulamin – niniejszy regulamin

Rejestr – prowadzony w ramach Serwisu zbiór informacji i danych o Użytkownikach.

Umowa – umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem poprzez akceptację niniejszego regulaminu

 

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jest Administrator.

2. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową tomekmichniewicz.pl i służy informacji i pracy zawodowej Tomasza Michniewicza, popularyzacji jego projektów i sprzedaży usług.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z jakichkolwiek Usług płatnych bądź bezpłatnych, również tych niewymagających rejestracji jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nim.

5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

6. Wszelkie prawa do Serwisu, Rejestru, ich elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Serwisu, domeny internetowej Serwisu, Logo, stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Udostępnienie przez Administratora Użytkownikom Serwisu do korzystania zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przekazania Użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu lub jego elementów, poza prawem korzystania z nich zgodnie z Regulaminem i na potrzeby własnego użytku.

7. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu lub Rejestru, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

8. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownicy powinni dysponować przeglądarką IE8, Chrome 20.0.1132.57, Firefox 12 lub wyższą, odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem oraz urządzeniem mającym dostęp do sieci, w tym oprogramowaniem zabezpieczającym ten sprzęt i oprogramowaniem zabezpieczającym przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich (również za pomocą wirusów, trojanów, keyloggerów i innych programów tego typu). Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

9. Każdy z Użytkowników zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Rejestru wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

 

II. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu możliwe jest poprzez zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może dotyczyć Usług bezpłatnych lub Usług płatnych oferowanych przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Niektóre z Usług wymagają dokonania uprzedniej rejestracji w Serwisie. O rodzaju Usług wymagających dokonania uprzedniej rejestracji Użytkownik zostanie poinformowany przez Administratora.

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek (pierwszej) czynności w Serwisie przez Użytkownika.

4. Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i dostępnymi funkcjonalnościami, jakie oferuje Serwis, przeglądać treści zawarte w Serwisie oraz korzystać z funkcjonalności „Quiz”. Dostęp do usług bezpłatnych nie wymaga uiszczenia opłaty przy pomocy bramki płatności elektronicznych DotPay, stanowiącej integralny element Serwisu.

5. Usługi płatne obejmują sprzedaż szkoleń, konsultacji oraz innych produktów lub usług oferowanych przez Administratora. Dostęp do usług płatnych wymaga uiszczenia z góry opłaty przy pomocy bramki płatności elektronicznych DotPay, stanowiącej integralny element serwisu.

6. Zawarcie umowy o świadczenie płatnych Usług następuje w momencie dokonania płatnej czynności, a więc w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.

7. Administrator określa w ramach Serwisu rodzaje Usług płatnych oraz sposób dokonywania opłaty.

8. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu odbywa się za pomocą formularza dostępnego w ramach Serwisu na stronie internetowej, na której Serwis jest udostępniany.

9. Dane teleadresowe biura obsługi klienta Administratora to: Projekt 77, ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa (pn.-pt. – w godz. 9-17), e-mail: tomek@tomekmichniewicz.pl

10. Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna usługi czy towaru w ciągu 14 dni od dokonania zakupu. Z tytułu zwrotu należy mu się pełny zwrot wpłaconych pieniędzy.

III. Bezpieczeństwo Serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia informacji umożliwiających dostęp do własnego konta przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.

3. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez Administratora, Administrator może, ale nie musi informować Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Serwis jest umieszczony.

4. O przerwach technicznych nie planowanych przez Administratora i niezależnych od jego działań, Administrator nie musi informować Użytkowników. W szczególności należą do nich: zdarzenia losowe, przerwy w dostawie usług technicznych niezbędnych do prawidłowego działania serwisu i problemy techniczne wynikające z konserwacji sprzętu, zmiany konfiguracji lub wprowadzania nowych funkcji Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu Serwisu bez podania przyczyny.

 

IV. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail tomek@tomekmichniewicz.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz numer transakcji w przypadku reklamacji Usług płatnych.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail, z którego złożono reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.

 

V. Dane Użytkowników

1. Dane osobowe podane Administratorowi przez Użytkowników w ramach rejestracji do Serwisu przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest uważana za jego integralną część.

2. Użytkownik dokonując rejestracji Konta zgadza się na otrzymywanie wiadomości e-mail, zawierających newsletter Serwisu i/lub treści promocyjne innych firm lub redakcji. Zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail użytkownik może w każdym momencie.

3. Użytkownik dokonując rejestracji Konta udziela Administratorowi dobrowolnej zgody do przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych na zasadach obowiązującego prawa art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

4. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administrator zobowiązuje się chronić dane osobowe Użytkownika zgodnie z wymogami prawa. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingowych wyłącznie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu w dowolnym momencie, co jest równoznaczne z usunięciem z Serwisu jego Konta.

6. W Serwisie umieszczane są także informacje lub oferty innych podmiotów niż Administrator, a część powierzchni Serwisu udostępniana jest przez Administratora na przedstawianie różnego rodzaju informacji i ofert dostarczanych przez Użytkowników oraz inne podmioty, w tym również treści reklamowe, usługowe lub afiliacyjne.

7. W przypadku umów zawieranych przez Użytkownika z reklamodawcami lub afiliantami Serwisu, Administrator nie jest stroną umowy. Są nimi każdorazowo Użytkownik i jego kontrahent, z którym Użytkownik zawarł umowę przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu. Treści podmiotów trzecich publikowane w Serwisie nie są również ofertą handlową Administratora, a kształt ogłoszenia, oferty, rekomendacji czy reklamy jest publikowany na życzenie i wyłączną odpowiedzialność podmiotu trzeciego.

 

VI. Odstąpienie od umowy

1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.

2. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

3. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy i do zablokowania dostępu do Serwisu, w tym do zablokowania Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie takie wywołuje skutek natychmiastowy i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Administratora. W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny Administrator wezwie Użytkownika do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym terminie i usunie Konto lub zablokuje dostęp do Serwisu po bezskutecznym upływie takiego terminu.

4. Administrator może odmówić świadczenia Usługi wymagającej rejestracji w Serwisie i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Administratora i usunięciu Konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi dowolnemu Użytkownikowi bez podania przyczyny. W przypadku odmowy świadczenia usług opłaconych wcześniej przez Użytkownika, Administrator zwróci Użytkownikowi pełną wpłaconą za tę usługę kwotę. W momencie wydania dyspozycji zwrotu płatności, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany warunków korzystania z Serwisu, o których poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej na Serwisie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, pod warunkiem, że zmiana nie będzie dokonana na niekorzyść Użytkownika.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich dokonania i powiadomienia o tym fakcie Użytkowników poprzez komunikaty dostępne w ramach Serwisu.

3. W przypadku zmiany struktury własności Serwisu, jego cesji lub odsprzedaży, przedmiotem obrotu jest Serwis wraz ze wszystkimi Kontami zarejestrowanych Użytkowników. Nowy właściciel lub współwłaściciel Serwisu przejmuje w takiej sytuacji wszystkie zobowiązania i powinności wynikające z Umów zawartych z dotychczasowymi Użytkownikami i nabywa prawa Administratora.